تبلیغات
شرکت ساختمانی کامور - ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی مهندسان مربوط به کارکرد سال 1390

شرکت ساختمانی کامور

توانا بود هرکه دانا بود

بنام خداوند جان آفرین                       حکیم سخن در زبان آفرین

بنام خداوند جان و خرد                        کزین برتر اندیشه برنگذرد

سلام بر همه مهربانان

ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی مهندسان در سال 1391 مربوط به کارکرد سال 1390

همانطور که مهندسین محترم اطلاع دارند ؛ زمان ارائه فرم خوداظهاری مالیاتی برای کلیه مشاغل تا پایان تیرماه هر سال می باشد و از جمله مشاغلی که شامل این موضوع می گردد ، مهندسینی هستند که با استفاده از پروانه نظام مهندسی خود ، کارهایی انجام داده اند ، و در صورت عدم ارائه فرم خود اظهاری مشمول پرداخت جرائم سنگینی می گردند ، ضرورت دارد که مهندسین دارای پروانه نظام مهندسی تا پایان تیر ماه هر سال ، گزارش عملکرد خود یا همان فرم خوداظهاری را به سازمان امور مالیاتی که با توجه به آدرس محل سکونتشان ( شعبات مختلف این سازمان ) ارائه و رسید دریافت دارند .

تفاهم نامه مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور

تفاهم نامه فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امور مالیاتی کشور ، برای مالیات عملکرد سال 1390 ، منتشر گردیده و همانطور که برای عملکرد سال 1389 در روزهای پایانی ارائه فرم خوداظهاری ، این تفاهم نامه منتشر گردید ، برای امسال هم به همین گونه عمل شد . برای مشاهده تفاهم نامه مذکور به لینک زیر مراجعه نمائید :

http://saaidsamiei.persiangig.com/maliat/tafahom.pdf

http://saaidsamiei.persiangig.com/maliat/tafahom3.jpg

http://saaidsamiei.persiangig.com/maliat/tafahom4.jpg

http://saaidsamiei.persiangig.com/maliat/tafahom5.jpg

بقیه در ادامه مطلب

مفاد صورتجلسه تفاهم فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور

در تاریخ 90/04/27صورتجلسه تفاهم خوداظهاری فی مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و سازمان امورمالیاتی کشور در اجرای ماده 158 قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال 1390 ، طی شماره 8823/200 به کلیه امور مالیاتی شهر و استان تهران ابلاغ گردید .

در این تفاهم نامه ، دو جدول نحوه محاسبه وجود دارد و اساس کار محاسبه همین دو جدول است . بقیه تفاهم نامه مربوط به قوانین و مقررات جریمه و غیره می باشد که به موارد خاص اشاره دارد . چنانچه دوستانی مسائلشان به موارد خاص مربوط می شود ، حتماً با یک فرد مطلع مشورت نمایند .

جدول 1 : ضریبی که به هریک از قسمتهای کار باید اعمال شود تا میزان متراژ هر قسمت مشخص شود .

نوع فعالیت

نظارت ساختمان

طراحی ساختمان

(معماری)

محاسبات ساختمان

تاسیسات مکانیک

تاسیسات برق

طراحی مهندسان شهرساز

طراحی

نظارت

طراحی

نظارت

ضریب متراژ

100٪

45٪

45٪

27٪

27٪

20٪

20٪

20٪

 

جدول 2 : مالیات متعلقه به ازای هر مترمربع که بصورت پلکانی افزایش می یابد .

متراژ فعالیت

تا 4500 مترمربع

از 4500 تا 6300 مترمربع نسبت به مازاد 4500 مترمربع

از 6301 تا 10100 مترمربع نسبت به مازاد 6300 مترمربع

نسبت به مازاد 10101 مترمربع

مالیات هر مترمربع

معاف

2500 ریال

3700ریال

4600 ریال

توجه : به منظور تسهیلات لازم برای وصول مالیات مورد تفاهم ،  40٪ آن بصورت نقد و مابقی در 4 قسط ماهیانه پرداخت می گردد .

نحوه محاسبه مالیات متعلقه برای هریک از مهندسین مشمول

مانند مطلب قبلی ، نحوه محاسبه مالیات مهندسان ساختمان ، معمار ، تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی را بصورت یک مسئله مطرح و حل می نمایم . با توجه به این روش هر یک از همکاران می توانند ، میزان مالیات متعلقه به کارهایشان را محاسبه و با آگاهی از میزان آن ، اظهارنامه شان را تکمیل و به ادارات دارایی مربوطه تحویل نمایند  .

صورت مسئله : فرض را بر این می گذاریم که 4 گروه دخیل در طراحی و اجرای ساختمان در یک یا چند پروژه با هم همکاری داشته و در سال 1390  مقدار کل کار انجام شده در پروژه ها که برای همه گروه ها یکسان و برابر 16000 مترمربع  بوده باشد ( همه شان پایه یک بوده و تا این میزان کارکرد داشته اند ) . در اینصورت میزان مالیات هر قسمت چقدر خواهد بود ؟

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس معمار :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس معمار   مترمربع             7200=45٪ × 16000

900+ 1800 + 4500 = 7200

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 4500  مترمربع تا 6300  مترمربع  برابر 1800 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 90 برابر  2500 ریال است   :

  ریال        4.500.000 =  2500  ×  1800

مازاد بر 6300  مترمربع تا 7200  مترمربع  برابر 900 مترمربع است که کارکرد مهندس معمار را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 90 برابر  3700 ریال است   :

  ریال        3.330.000 =  3700  ×  900

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس معمار برابر است با    :

  ریال        7.830.000 =  3.330.000 +  4.500.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس محاسب ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس محاسب   مترمربع         7200=45٪ × 16000

900+ 1800 + 4500 = 7200

برای مهندس محاسب عیناً مانند مهندس معمار و نهایتاً هم مبلغ مالیاتشان برابر است . چون هم ضریب شان با هم برابر است ( چون در هر دو ضریب مقدار کارشان  45%  است ) و هم مقدار کل کارشان که 16000 مترمربع بوده است .

بنابراین ، کل مالیات متعلقه به مهندس محاسب برابر است با    :

  ریال        7.830.000 =  3.330.000 +  4.500.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر ساختمان :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر ساختمان   مترمربع             16000=100٪ × 16000

5900 +3800 + 1800 + 4500 = 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات   . 

مازاد بر 4500  مترمربع تا 6300  مترمربع  برابر 1800 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 90 برابر  2500 ریال است   :

  ریال        4.500.000=  2500  ×  1800

مازاد بر 6300  مترمربع تا 10100  مترمربع  برابر 3800 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 90 برابر  3700 ریال است   :

  ریال        14.060.000=  3700  ×  3800

مازاد بر 10100  مترمربع برابر 5900 مترمربع است که کارکرد مهندس ناظر را شامل می شود . میزان مالیات این قسمت با توجه به مبلغ واحد آن در جدول 2 که برای سال 90 برابر  4600 ریال است   :

  ریال        27.140.000=  4600  ×  5900

بنابر آنچه در محاسبات فوق آمد ، کل مالیات متعلقه به مهندس ناظر برابر است با    :

  ریال        45.700.000 =  27.140.000 +  14.060.000 +   4.500.000

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات برقی  مترمربع     3200=20٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس ناظر تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات برقی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات برقی  مترمربع    3200=20٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس ناظر تاسیسات مکانیکی   مترمربع     4320=27٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات برقی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 

حل مسئله محاسبه مالیات مهندس طراح تاسیسات مکانیکی :  

طبق جدول 1 فوق داریم : متراژ کارکرد مهندس طراح تاسیسات مکانیکی  مترمربع    3200=20٪ × 16000

طبق جدول 2 فوق داریم :  تا 4500 مترمربع  معاف از مالیات  . بنابراین این مهندس طراح تاسیسات مکانیکی در رنج معافیت قرار داشته و مالیات متعلقه وی ، صفر ریال می باشد . 


+ نوشته شده در پنجشنبه 29 تیر 1391 ساعت 10:17 ب.ظ توسط سعید سمیعی نظرات |دریاره وبلاگ

این وبلاگ برای معرفی شرکت کامور ایستا سازه ؛ شرکتی با موضوع ساختمانی و پیمانکاری و مجری حقوقی با توانائیهای کاری در بخش صنعت ساختمان و کلیه کارهای سیویل ، بازسازی و مقاوم سازی و اجرای دکوراسیون داخلی و نماسازی در ساختمانهای مسکونی و اداری و همچنین اجرای پروژه های صنعتی بویژه صنایع غذایی و دارویی می باشد . این وبلاگ صرفاً برای تبلیغ شرکت کامور ایستا سازه ایجاد نگردیده است . بنا به اعتقاد مدیران شرکت ، هرچند هدف اصلی شرکت ایجاد شغل و کسب درآمد می باشد ولی رسالت حرفه ای حکم می کند که در راستای آموزش و انتقال دانش و تجربه به دیگر دوستان و همکاران نیز گامهایی برداشته شود . در این راستا در لابلای مقالات تبلیغی و گزارش های مربوطه ، مقالاتی در رابطه با فنون و روشهای نوین اجرا و اطلاعات صنعت ساختمان و سیویل از اقصی نقاط دنیا و همچنین روشهای اجرایی و مدیریتی و فنی کارهای مرتبط برای کمک به همکاران و دانشجویان رشته مهندسی عمران و سایر رشته های مرتبط ارائه خواهد شد . با این امید که توانسته باشیم در این راه گامی هرچند اندک برداشته باشیم و مقبول خاطر افتد .

مدیر عامل : سعید سمیعی

رئیس هیئت مدیره : فرزام کشاورزیمنوی اصلی

صفحه نخست


ایمیل شرکت کامور ایستا سازهنویسندگان

سعید سمیعی 71
فرزام کشاورزی 11صفحات خاص


موضوع مطالب

دکوراسیون داخلی 10


وزارت مسکن و شهرسازی 8


سازمان نظام مهندسی 10


مجری حقوقی 12


پیمانکاری 20


مهندسی عمران 50


مهندسی تاسیسات مکانیکی 11


مهندسی تاسیسات برقی 11
عناوین آخرین مطالب


پیوندها


پیوندهای روزانهآرشیو


فروردین 1392 1مرداد 1391 1تیر 1391 4خرداد 1391 1اردیبهشت 1391 8فروردین 1391 8دی 1390 2آذر 1390 4آبان 1390 5مهر 1390 3شهریور 1390 13مرداد 1390 11تیر 1390 11خرداد 1390 16

آمار وبلاگتعداد کل پست ها :

آخرین بازدید :

آخرین بروز رسانی :

طراح قالب : بخش کامپیوتر شرکت کامور ایستا سازه
با این امید که از مطالب این وبلاگ بهره مند شوید


موسیقی